За проекта

Проект BG05M9OP001-2.005-0047 „Активен живот” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с Фондация „Институт за социални услуги в общността“ в периода 01.06.2017 г. – 01.12.2018 г.
Общата стойност на проекта е 205 776.70 лв., от които финансиране от ЕС – 174 910.20 лв. и национално финансиране – 30 866.50 лв.

„Активен живот” е проект на Община Струмяни с 18 месечна продължителност. С проектът се изпълняват дейности в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и членове на техните семейства. Проектът включва разкриването в община Струмяни на нова и необходима социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и развиването на интегрирана подкрепа за семейства с деца и възрастни в риск.

Целта на проект “Активен живот”, е осигуряване на подкрепа за социална интеграция на хора в риск, включително с увреждания и членове на техните семейства на територията на община Струмяни и създаване на условия и насърчаване на равните възможности и активното им участие и по-добра пригодност за заетост.
Крайната цел на проекта е да се мотивират и подпомогнат хора с увреждания и членове на семейства с деца и възрастни в риск от община Струмяни да започнат да си търсят работа и да се включат по подходящ начин на пазара на труда.

Дейностите по проекта включват:

  • Оценка на актуалните потребности от подкрепа за социална интеграция сред семейства с деца в риск в Община Струмяни;
  • Текущ ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане;
  • Разкриване и предоставяне на социалната услуга ЦСРИ и осигуряване на интегрирана подкрепа на членове на семейства с деца и възрастни в риск (включително с увреждания);
  • Популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността;
  • Мониторинг на интегрираната услуга.
  • Организация и управление на проекта;
  • Информация и комуникация на проекта;

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигне: реализиране на планирано развитие на социалния сектор в общината, включително чрез развиване на социални услуги, които са включени в местни стратегически документи и отговарят на конкретни потребности и прилагане на интегрирани и комплексни модели на работа за социално включване и участие на пазара на труда на хора с увреждания и семейства на деца и възрастни в риск /включително с увреждания/.