Начало

Заетостта на уязвими групи на пазара на труда е цел, за която се работи дългосрочно и в партньорство – партньорство между работодатели, подкрепящи специалисти и търсещи работа, на местни институции и доставчици на услуги – община, дирекция „Бюро по труда“, лекари, педагози, други.

Подкрепата за заетост е процес, който не винаги води направо към наемането на работа на самото лице с увреждане или на негов значим близък. Тя включва консултативна подкрепа за оценка на най-важните проблеми на лицето в риск (последици от увреждане или заболяване, бедност, липса на лични или медицински документи, недостатъчна мотивация, др.), пряка подкрепа за тяхното поетапно решаване (чрез консултиране, административна подкрепа за изготвяне на документи, привличане на близки, които могат да предоставят финансова подкрепа, др.) и посредничество с работодатели, институции и специалисти.

Подкрепата за заетост има интегриращ характер и се осъществява от подготвен екип и партньори, сред които хората с увреждания и техните близки имат равнопоставена роля и уникални ресурси – образователни и професионални, социални и чисто човешки.

Публикуваните видеоклипове и добри практики имат за цел да представят дейността на създадения по проекта Център за социална рехабилитация и интеграция, работата с потребителите – лица с увреждания и техните близки, както и ресурсите на хората с увреждания да работят и допринасят за живота в общността.